Domov     O nas     Kontakt

6. April 2021 

JAVNO NAZNANILO ZA JAVNO PREDSTAVITEV - NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI KOSTEL (VER 1.0)

Občina Kostel v skladu s petim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), objavlja:

Javno naznanilo za javno predstavitev:
Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh v občini Kostel (ver 1.0)

Javna objava se izvede z objavo Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kostel ver. 1.0, na spletni strani Občine Kostel www.kostel.si , od 6. 4. 2021 do 20. 4. 2021.
Predmetni načrt je zainteresirani javnosti na voljo tudi na vpogled v stavbi Občinske uprave Občine Kostel (Glavna pisarna), Vas 4, 1336 Kostel. Vpogled načrta zaščite in reševanja je možen v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek med 9. in 12. uro, ter sredo med 9. in 16. uro. Za vpogled je potrebna predhodna najava na tel. št. 01 894 80 06.

Številka:          842-2/2020-3
Datum:            2. 4. 2021

Ivan ČRNKOVIČ l.r.
župan