Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenega programa v Vrtcu Fara, znižanju plačil staršev in rezervacij

Predpisi, na katere predpis vpliva